I ČESKÉ VÝROBKY MOHOU BÝT JEDNIČKOU NA TRHU

Čistící a mycí prostředky určené pro deratizaci a dezinfekci.

Hubení hmyzu

CBM8MV

Insekticid proti roztočům, čmelíkům a jiným ektoparazitům.
Použitelný i za přítomnosti zvířat!
50 ml přípravku stačí na ošetření 100 m2.
Obsahuje Abamectin 1,8 %.

Bezpečnostní list

Interflytox Plus

Koncentrát kapalného rozprašovacího roztoku pro lokální aplikaci proti mouchám
Ekonomický. Mouchy jsou přitahovány strategicky umístěnými koncentrátovými skladišti
Jedna láhev je dostatečná pro cca. 800 m²
Aktivní látka: alfacypermethrin

Bezpečnostní list

Interflytox Plus Koder

Insekticid INTERFLYTOX® KODER je určen pro kontrolu mouchy v areálu.
Přípravek se používá v místech, kde se hromadí mouchy, jako jsou např. teplé stěny, stěny na slunné straně, okenní rámy, podpěry, části plotů, potrubí a podobně.

Bezpečnostní list

Interkokask

Širokospektrální dezinfekční prostředek k desinfekci stájí, chlévů, kravínů a drůbežáren proti vajíčkům škrkavek a Oocystám Kokcidií.
- širokospektrální dezinfekce
- ničí velmi odolné formy parazitů
- aplikace po mechanické očistě stáje bez přítomnosti zvířat

Bezpečnostní list

Veerust Super

VeeRust Super je určen pro použití u zvířat, (krávy, koně, kozy, ovce aj.) aby se zabránilo svědění, neklidu a nepohodlí způsobené stájovou a savou mouchou.
VeeRust Super je možno také použít při odstraňování nechtěných vosích hnízd, i proti vším, blechám a ektoparazitům všeobecně.

Bezpečnostní list

Hubení hlodavců

Gardentop pasta

Požerová nástraha ve formě průhledných sáčků z filtračního papíru s obsahem 15g červené pasty určená k přímému použití jako rodenticid. Přípravek je vhodný pro profesionální hubení škodlivých hlodavců (potkan obecný – Rattus Norvegicus, myš domácí – Mus Musculus) v obytných domech, bytových prostorách, skladištích, potravinářských a zemědělských provozovnách, chovech hospodářských zvířat aj.

Označení rizik:
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P401: Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280: Používejte ochranné rukavice.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P301+310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P401: Skladujte odděleně od potravin

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Balení: 15kg

Bezpečnostní list

Deralan G

Deratizační nástraha k přímému použití ve formě granulí, určená k hubení myší domácích (Mus musculus), potkanů (Rattus norvegicus) a krys (Rattus rattus) při aplikaci v komerčních deratizačních staničkách. Obsahuje pro hlodavce velmi atraktivní rybí moučku!

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P):
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Balení: 5kg | 7kg | 20kg

Bezpečnostní list

Brocum granule

Deratizační nástraha k přímému použití ve formě granulí, určená k hubení myší domácích (Mus musculus), potkanů (Rattus norvegicus) a krys (Rattus rattus) při aplikaci v komerčních deratizačních staničkách. Nástraha obsahuje hořkou substanci (Bitrex), která neodpuzuje hlodavce, ale brání náhodnému požití lidmi, zejména dětmi.
Průměr granule 3 mm.

Označení rizik
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Balení: 5kg | 7kg | 20kg

Bezpečnostní list

Deration G

Deratizační nástraha k přímému použití ve formě granulí obsahující rybí moučku, balená v sáčcích, určená k hubení myší domácích (Mus musculus), potkanů (Rattus norvegicus) a krys (Rattus rattus) při aplikaci v komerčních deratizačních staničkách.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P302+352 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P405 Skladujte uzamčené.
P420 Skladujte odděleně od ostatních materiálů.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Balení: 5kg | 7kg | 20kg

Bezpečnostní list